terms-of-use

 • תנאי השימוש מנוסחים ברבים מתוך כוונה ליתן יחס שווה לגברים ונשים. בתנאים אלה המונחים תוכן או תכנים כוללים "מידע" מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, עריכתם, עיבודם לרבות, אך לא רק, צילום , תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואיקון.

  האתר מנוהל על ידי בוטיקו - תיירות בוטיק ישראלית (להלן: האתר). הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעידה על הסכמתכם למלוא התנאים כמפורט להלן. יכול ותמצאו באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש. התנאים הבאים חלים על השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הניתנים בו באמצעות מכשיר סלולרי, מחשב כף יד, מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

  כללי
  הכתוב להלן פונה לגולשים וכתבים כאחד ומנוסח בלשון רבים למניעת אפליה ממין כלשהו.

  פרטיות
  אנו מכבדים את פרטיותכם, ומבטיחים כי לא ייעשה שימוש בפרטיכם אלא בהתאם למדיניות המפורטת בהסכם "מדיניות הפרטיות" ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות ויש להתעדכן מעת לעת בעדכונים.

  השימוש באתר:
  1. השימוש באתר ייעשה למטרות אישיות – פרטיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, למטרות עסקיות שמטרתם רווח, לרבות בפרסומים, פרסומים אלקטרוניים, דפוס וכיוצ"ב.

  2. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות אביזר, תוכנה, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה תכנים ו/או המשנה את עיצובה באתר.
   
  3. אין לעשות כל שימוש בסימן המסחרי של האתר, כלומר: בוטיקו או בכל חלק ממנו מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.

  4. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר.
  כמו כן, אין לעשות כל שינוי בכתובת האתר ויש לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. בוטיקו רשאית לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל כל קישור שפוגע בשמה הטוב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולכם לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה.
   
  5. אין לקשר לאתר בוטיקו מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.

  קישורים באתר
  באתר בוטיקו נמצאים קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלות בוטיקו ושתכניהם אינם בשליטתה. האתר לא יהיה אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם ובכל מקרה העובדה שהאתר מקשר לתכנים האמורים, אינה מעידה על הסכמתו לתוכנם, אמיתותם, איכותם, דיוקם, עדכניותם. פרסום קישורים לכתבות באתר וכן קישורים לאתרים אחרים לא תתפרש בכל אופן כהצעה לגולשים לצפות בקישורים אלו, ואין האתר מעודד ו/או מביע תמיכה בכל דרך שהיא בעמדות, בפרסומים במוצרים ובמידע אשר מוצגים בקישורים אלו. האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאי להסיר קישורים או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

  תכנים מסחריים באתר
  האתר כולל פרסומות, מודעות ותכנים מסחריים רבים אחרים. התכנים כאמור נמסרים על ידי מפרסמים ו/או גולשים. תכנים לצורך העניין, יכול שיהיו בתמונות בקול, בטקסט ובאמצעים נוספים.

  האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים מסחריים, תכנים שהועברו באמצעות דואר אלקטרוני, ו - SMS ואשר יפורסמו באתר. האתר לא בודק, אינו כותב ואינו מוודא את אמיתותם ותוכנם של הפרסומים. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים בלבד בין אם המדובר בחברה ו/או כל גוף ו/או אדם. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את התכנים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינכם לבין מפרסם התכנים. האתר לא יהיה צד לעסקה ולא ישא באחריות למוצר ו/או לתכנים, אלא אם פורסם במפורש בגוף הפרסומות או בתקנון נוסף כי האתר הוא אשר מוכר את התכנים ו/או המוצר.

  שינויים באתר והפסקת השירות
  האתר אינו מתחייב בכל צורה שהיא כי השירותים אותם הוא מספק יינתנו ללא כל הפרעה וברציפות לאורך זמן בלתי מוגבל, ללא הפסקות, בבטחה וללא טעויות או כשלים טכניים. בוטיקו לא תישא בכל אחריות לכשלים או תקלות בחומרה או בתוכנה שעלולים לגרום לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הוצאה משפטית אשר ייגרמו לגולשים באתר כתוצאה מכשלים בשירותיהם של ספקים חיצוניים.

  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאית בוטיקו המפעילה את האתר לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט וכל זאת מבלי שתצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים. לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי בוטיקו ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור. בוטיקו ו/או האתר יעשו מאמץ סביר להודיע מראש לפני הפסקת השירות.

  אחריות האתר
  התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פורומים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, ואין לראות בשום תוכן המפורסם באתר כהמלצה לביצוע. האחריות הבלעדית לתוצאות שייגרמו מהסתמכות על כל תוכן שהוא באתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לכם באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיו.

  זכויות היוצרים והקניין הרוחני של אתר www.boutiqo.co.il
  זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של אתר  www.boutiqo.co.ilבלבד או של צד שלישי אשר הרשה לאתר שימוש בהם. אסורה ההפצה, העתקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, עיבוד, השכרה, מכירה במלואו או בחלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל אמצעי יהיה אשר יהיה, ואשר כולל בין היתר, אמצעי אלקטרוני, צילום, הקלטה, אמצעי מכאני, או בכל דרך אחרת וזאת מבלי שניתנה הסכמת האתר בכתב
  למען הסר ספק, האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא להפרה של זכות קניין רוחני כלשהי, לרבות סימני מסחר, סודות מסחר, שמות מתחם וכתובות דואר אלקטרוני.   
   

  העברת באמצעות דואר אלקטרוני ו – SMS 
  אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי כל העברת תכנים בדואר אלקטרוני ו – sms נחשב לצורך העניין כהעברת תוכן לכל דבר ועניין וכי כל האמור בהסכם זה חל גם על דרך העברה זו.
  ידוע לנו כי עם קבלת ההודעה, מפעילת האתר או מי מטעמה, יכולה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפרסם את הידיעה באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, וזאת מבלי שהיא מוגבלת בזמן.

  סמכות שיפוט ודין
  סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר ירושלים.  הדין שיחול הנו הדין הישראלי.

  תנאי שימוש לגולשים
  תכנים שגולשים מוסרים לפרסום באתר:
  באתר מתפרסמים תכנים כגון: פורומים, תגובות לכתבות, קהילות, בלוגים, חדרי שיחה (צ'אטים) ושירותים נוספים, המאפשרים לכל הגולשים להזין תכנים משלהם.
  יובהר כי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת בתכנים המועלים על ידי הגולשים באתר, שייכים לגולשים אשר העלו אותם לאתר.
  בנוסף, האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים אותם כתבתם, ואילו האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם, תהיה אשר תהיה חלה עליכם הגולשים.
  התכנים שתעביר לפרסום יהיו חשופים לכל גולשי האינטרנט, אך יש לזכור ולהדגיש כי התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר ולפיכך הוא אינו אחראי לדיוק, אמינות, איכות, מהימנות ושלמות המידע.

  הגולשים באתר מצהירים בזאת כי ידוע להם שכל מידע (כפי שפורט לעיל) אשר העלו לצפייה באתר הועלו על ידם באופן אישי והם אחראים באופן בלעדי לתוכן המידע אותו העלו לאתר.

  במידה ותתאפשר באתר תגובה של המשתמשים בכל אמצעי שהוא, לרבות פורומים וכתבות, על המפרסמים לנקוט במירב אמצעי הזהירות למניעת פרסום של תכנים העלולים לפגוע בכל אדם, גוף או סימן מסחר באשר הוא או שאינם הולמים. 

  האתר רשאי לקצר, למחוק, לערוך, לקצר, לדחות פרסום כתבה ו/או הודעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיצטרך ליתן הסבר לכך. בכל מקרה מסירת התכנים על ידכם אינה מקנה לכם זכות כלשהי לדרוש את פרסומם. בנוסף, האתר יהיה ראשי למנוע מכם פרסום כתבות ו/או הודעות נוספות באתר. הוראות סעיף זה באות בנוסף על זכויות האתר בהתאם לחוק ולפי כל דין.

  הגולשים מצהירים בזאת כי הם מאשרים לאתר להשתמש בכל דרך שהיא במידע אותו העלו ופרסמו באתר בוטיקו או בדף הפייסבוק שלה, שימוש לצורך סעיף זה ייחשב כהצגה של המידה באתר ו/או פרסומו באינטרנט  ו/או פרסומו בכל אמצעי מדיה אחר, לצורכי בוטיקו ולקידומה, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, וכל זאת ללא תשלום כלשהו לגולשים ו/או צורך בקבלת רשות מהם לצורך ביצוע פרסום זה.

  נשיאה באחריות
  הגולשים מתחייבים בזאת לשאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו לידם. הגולשים כאמור מתחייבים לפצות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלו הגולשים לאתר, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.
  הגולשים מצהירים בזאת ומתחייבים כי הם פוטרים את האתר מכל  תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, הקשור בצורה ישירה או עקיפה לתכנים אותם העלו הגולשים לאתר, וזאת לרבות הוצאות משפטיות.

  שירותים הטעונים רישום
  חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים רישום. בעת ההרשמה תתבקשו למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון אחר, כתובת מגורים ועוד. האתר רשאי לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. עליכם למסור רק פרטים נכונים ומדויקים והנכם מאשרים בזאת את נכונות פרטיכם. ראוי לציין, כי אין חובה על פי חוק למסור את הפרטים האמורים. במידה והנהלת האתר תתרשם כי חרגתם מתנאי השימוש בו, יהיה האתר רשאי לבטל את רשומכם, לחסום גישה, ושלא לאפשר לכם להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין החלטה זו של האתר.

  תכני גולשים
  זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או תכנים אשר יועלו על ידי הגולשים הנם באחריותם ובבעלותם הבלעדית של הגולשים שהעלו את התכנים. הגולשים מצהירים כי ידוע להם שכל תוכן אשר נשלח על ידם הנו באחריותם הבלעדית. הגולשים מתחייבים שכל תוכן שיעבירו יהיה חוקי.
  הגולשים מצהירים כי ידוע להם שכל מידע ע"פ הגדרתו לעיל אשר מפורסם באתר הוא באחריותם המלאה והבלעדית של הגולשים אשר העלו את המידע המסוים.
  הגולשים מצהירים ומסכימים בזאת כי האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות כל שימוש חוקי בתכנים האמורים ובכלל זה יפרסמו באמצעי התקשורת השונים.

  נשיאה באחריות
  הגולשים מתחייבים בזאת לזאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו על ידם. הגולשים כאמור מתחייבים לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מדרישת צד ג' כלשהו ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של האתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.


  מדיניות הפרטיות של האתר
   
  רישום לשירותים 
  חלק מהשירותים הניתנים לגולשים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרשו הגולשים באמצעות שדות שיסומנו במפורש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון נייד ובבית, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב. הנך רשאי שלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות האמורים אולם ייתכן כי לא תוכל ליהנות משירותים מסוימים הדורשים רישום.
   
  השימוש במידע
  בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על אתרים מהם גלשת לאתר, על מנהגיך ברשת, פרסומים אותם אתה רואה, כתבות אותם אתה קורא, עמודים בהם אתה צופה, מידע או פרסומות בהם אתה מתעניין, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. בוטיקו תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי הוראות החוק.
  בוטיקו לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אך היא רשאית לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע לרבות מידע שיווקי ופרסומי - בין אם פורסם על ידה בין אם על ידיה מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו
  במקרה הצורך תשתמש בוטיקו במידע לצורך יצירת קשר עמך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וכל זאת מבלי שפרטיך האישיים, לרבות כתובת הדוא"ל שלך, יועברו לידיהם.
   
  מסירת מידע לצד שלישי
  בוטיקו ככלל, לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והנתונים שנאספו עליך במהלך גלישתך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  א. במקרה שתפר את הוראות הסכמי ההצטרפות, כללי ותנאי השימוש באתר וכן את השירותים ותנאיהם, או אם תבצע באמצעות האתר ו/או בכל הקשור אליו, פעולה הנחזית לחברה כמנוגדת לכל דין ואף אם מדובר בניסיון לבצע פעולות דוגמת אלה תהיה בוטיקו רשאית למסור את המידע.
  ב. אם יתקבל בידי בוטיקו צו בית משפט המורה לה למסור את המידע אודותיך.
  ג. במידה ובינך לבין בוטיקו תהא מחלוקת, הליך משפטי, דרישה כספית ו/או אחרת, תביעה כספית ו/או אחרת.
  ד. בכל מקרה שבוטיקו תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך, לרכושך או לרכושו של צד שלישי.
  ה. בעת שבוטיקו תיקח חלק בפעילויות תוכן צד שלישי או שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של בוטיקו  או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך בלבד.
  ו. אם בוטיקו תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת חברת אחרת- או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
   

  Cookies -"עוגיות"
  לצורך יעילות ותפעול שוטף של האתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) ובכלל זה כדי לאבטח מידע, לאמת פרטים אודותיך, התאמת האתר לצורה בה אתה צופה, פרסום עפ"י העדפותיך האישיות, ואיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. ה"עוגיות" מכילים מידע רב ומגוון, כדוגמת מהיכן הגעת אל האתר, המקומות בהם גלשת באתר, משך הזמן ששהית באתר ועוד. ראוי לציין כי העוגיות מייתרות לעתים את הצורך בהקלדת שמך וסיסמאות אותם עליך להקליד בכל פעם שאתה מבקר באתר.
  אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, אך יש לזכור שניטרולן יכולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים על ידי האתר ו/או לצפות באתר בצורה הטובה ביותר
   

  פרסומות של צדדים שלישיים
  בוטיקו יכולה להתיר לחברות שונות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר, כלומר הפרסומות בהן אתה תצפה ינוהלו ממחשבי חברות אחרות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשבך או בדפי האתר "משואות רשת" ואשר תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" ובמשואות רשת כפוף למדיניותם בלבד ולא למדיניות זו של האתר. מכאן שאם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

  איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
  בוטיקו יכול ותיעזר בחברות  שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. לצורך איסוף המידע תשתמש ו/או משתמשת בוטיקו ב"משואות רשת" המסייעות לה במציאת מידת הפופולאריות של שירותים ותכנים באתר, דפוסי פעילות של הגולש ועוד.
   

  אבטחת מידע
  בוטיקו פועלת רבות על מנת שהמידע שברשותה יישמר אך היא אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
   

  שינויים במדיניות 
  בוטיקו רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות בכל עת.
+